นายสฤษดิ์ สุพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
088-9616694

ออนไลน์ 194 คน

เยี่ยมชม 35,999 คน

สภาพสังคม

การศึกษา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตความรับผิดชอบ มีสถานศึกษาในสังกัด และสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
สถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก มีจำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ศรีชมภู ถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอรุณ ถ่ายโอนจากกรมการศาสนา
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมภูพัฒนาราม ถ่ายโอนจากกรมการศาสนา
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านน้อยพัฒนา ถ่ายโอนจากกรมการศาสนา

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1) โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู
2) โรงเรียนบ้านปรารถนาดี

สังกัด ท้องถิ่น สพฐ. สพม. กรมอาชีวฯ รวม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 - - - 4
จำนวนโรงเรียน - 2 - - 2
จำนวนนักเรียน 115 267 - - 382
จำนวนครู 11 25 - - 36

ที่มา : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561


สาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1 แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100


อาชญากรรม

ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในตำบลป่าแฝก ที่ผ่านมามีผู้เสพที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู/ฝึกอบรม และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด


การสังคมสงเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝกได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝกได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
(1) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
(2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(3) ประสานการทำบัตรผู้พิการ
(4) ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป
(5) ดำเนินโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
(6) ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน
(7) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก มีการสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ ดังนี้
- ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 781 ราย
- ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 217 ราย
- ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 7 ราย

ที่มา : กองสวัสดิการสังคม ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2562


การนับถือศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนาอื่นๆเล็กน้อย


ประเพณีและงานประจำปี

ประเพณีประจำถิ่น ได้แก่ ประเพณี ฮีต 12 ครอง 14


ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ทอผ้า จักสาน


สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ทอผ้าลายขันหมากเบ็ง ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อระดับจังหวัด และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชุน

เปลี่ยนภาษา