นายสฤษดิ์ สุพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
088-9616694

ออนไลน์ 70 คน

เยี่ยมชม 16,785 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

การคมนาคมขนส่ง

การคมนาคม/ขนส่ง ใช้เส้นทางบก โดยใช้ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 222 สายพังโคน-บึงกาฬ เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมขนส่งการจราจร มีผู้ใช้ยวดยานพาหนะทางบก คือรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในเส้นทางหลัก การจราจรเคลื่อนตัวได้ดีไม่ติดขัด มีสภาพคล่องในช่วงเวลาเร่งด่วน
- ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 83 สาย
- ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 4 สาย

ที่มา : กองช่าง ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2562


การไฟฟ้า

พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก มีไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 7 หมู่บ้าน จำนวนประชากรมีไฟฟ้าใช้ประมาณ 1,464 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 มีเพียงไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบางส่วนที่ยังเข้าไม่ถึง


การประปา
- ประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง
- ถังเก็บน้ำฝน - แห่ง
- บ่อโยก - แห่ง
- บ่อบาดาล - แห่ง
- ประปา อบต. 14 แห่ง

โทรศัพท์

การให้บริการเกี่ยวกับโทรศัพท์
- มีการให้บริการทั้งโทรศัพท์ ประจำที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายใต้การให้บริการของ บริษัท TOT และ 3BB
- มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด โดยผู้ให้บริการได้แก่ AIS DTAC และ TRUE


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์

การให้บริการด้านไปรษณีย์หรือการสื่อสาร การขนส่ง
- หอกระจายข่าวหมู่บ้าน/เสียงตามสาย จำนวน 7 แห่ง
- ผู้ให้บริการ Internet จำนวน 3 ราย

เปลี่ยนภาษา