นายสฤษดิ์ สุพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
088-9616694

ออนไลน์ 108 คน

เยี่ยมชม 16,824 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอพรเจริญ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพรเจริญ 5 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมหลัก ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 222 สายพังโคน-บึงกาฬ


ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก เป็นพื้นที่ราบสลับสูง ทำให้ในฤดูแล้ง จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และสำหรับเพื่อการเกษตรกรรม

พื้นที่มีทั้งหมด ประมาณ 44 ตารางกิโลเมตร
ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 719 กิโลเมตร
ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง ประมาณ 40 กิโลเมตร
ห่างจากศาลากลางจังหวัด ประมาณ 46 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิอากาศ

มีลักษณะอากาศจัดอยู่ในจำพวกฝนแถบร้อนและแห้งแล้ง (ธันวาคม – มกราคม) ในฤดูมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะเริ่มลดในเดือนพฤศจิกายนและต่ำสุดในช่วงเดือนธันวาคมถึง เดือนมกราคม ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเป็นฤดูเปลี่ยนมรสุมเหนือ อุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมีนาคม และร้อนจัดในเดือนเมษายน ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน – กรกฎาคม) อุณหภูมิโดยทั่วไปจะลดลงใน เดือนตุลาคมเป็นฤดูเปลี่ยนมรสุมใต้ อุณหภูมิจะเริ่มลดลงจนอากาศหนาวเย็น


ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย การใช้ที่ดิน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและใช้เป็นที่อยู่อาศัย


เขตการปกครอง

ตำบลป่าแฝกแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝกทั้งหมด

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
1บ้านใหม่ศรีชมภู นายวิรัตน์ คนเพียร (ผู้ใหญ่บ้าน)
2บ้านปรารถนาดี นายจัด สินธุ์ภักดี (ผู้ใหญ่บ้าน)
3บ้านไชยศรี นายไชยวิชิต ผาลี (ผู้ใหญ่บ้าน)
4บ้านน้อยพัฒนา นายรินทร์ สิงห์สุ (ผู้ใหญ่บ้าน)
5บ้านศรีมงคล นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณไตร (ผู้ใหญ่บ้าน)
6บ้านศรีวิชัย นายสุพจน์ ต้อมทอง (ผู้ใหญ่บ้าน)
7 บ้านศรีเจริญ นายสินชัย จันทร์เพ็ง (กำนัน)


ประชากร
จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนครัวเรือนชายหญิงรวม
1 บ้านใหม่ศรีชมภู 264 563 592 1,155
2บ้านปรารถนาดี 222 465 438 903
3บ้านไชยศรี 205 361 357 718
4บ้านน้อยพัฒนา 178 375 356 731
5บ้านศรีมงคล 327 750 732 1,482
6บ้านศรีวิชัย 113 210 225 435
7บ้านศรีเจริญ 155 297 305 602
รวม1,464 3,021 3,005 6,026

ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอพรเจริญ ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2562


ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนประชากรจำแนกตามช่วงอายุ

รายละเอียด ชาย (คน) หญิง (คน) รวม
จำนวนประชากรเยาวชน(อายุต่ำกว่า 18 ปี) 786 685 1,471
จำนวนประชากร(อายุ 18 - 60 ปี) 1,877 1,881 3,758
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ(อายุมากกว่า 60 ปี) 344 434 778
รวม 3007 3000 6007

ที่มา : เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูล ณ ธันวาคม 2561

เปลี่ยนภาษา