นายสฤษดิ์ สุพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
088-9616694

ออนไลน์ 221 คน

เยี่ยมชม 28,562 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

2 เมษายน 2564 5 ครั้ง ชลันธร ศรีสุวงค์ แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561.pdf2.63 MB ดาวน์โหลด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินทางวินัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562.pdf169.16 KB ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก.pdf78.53 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา