นายสฤษดิ์ สุพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
088-9616694

ออนไลน์ 106 คน

เยี่ยมชม 36,083 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายภิญโญ ภวภูตานนท์

  ปลัดอบต.ป่าแฝก

  081-3809410สำนักปลัด

 • นายยุทธการ แก้วกิ่ง

  หัวหน้าสำนักปลัด

  081-7999600

 • นางสาวชลันธร ศรีสุวงค์

  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

  090-9263628

 • นายทศพล จำเริญเศษ

  เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

  093-3295307

 • นางภัทรานิษฐ์ มาลา

  นักจัดการงานทั่วไป(ลูกจ้างประจำ)

  091-6866564

 • นางสาวเขมิกา มาตรักษ์

  นักวิเคราะห์ฯ (ลูกจ้างประจำ)

  063-0100328

 • นางสาวปวีณา สุกัน

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

  088-3285855

 • นางสาวแพรวไพลิน ศรีสวัสดิ์

  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

  095-6694920

 • นายประเสริฐ บุญญาพิทักษ์

  พนักงานขับรถยนต์

  082-1084799

 • นางขวัญเรือน โพชะดี

  คนงานทั่วไป

  095-682679

 • นายสยาม ยืนยั้ง

  คนงานทั่วไป

  -

 • นายสาคร จันเจียม

  คนสวน

  -

 • นายวุฒิไกร โสภา

  นักการภารโรง

  091-0076206

 • นายทองคำ โสภา

  ยาม

  -

กองคลัง

 • นางสาวมัลลิกา ผ่านเมือง

  ผอ.กองคลัง

  095-1694745

 • นางอุไรวรรณ ไชยเดช

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

  080-4052278

 • นางสาวปนัดดา ภูยางผือ

  เจ้าพนักงานพัสดุ

  080-3423005

 • นางสาวยุภาวดี ศรีชาหลวง

  เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)

  089-6970551

 • นางสาวอวยพร ติชาวัน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  082-9395634

กองช่าง

 • นายณัฐกิตติ์ เหลาพรม

  ผอ.กองช่าง

  088-0339633

 • นายเสรี จันทวี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  088-6322753

 • นายอภิวัฒน์ แสนอุบล

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

  093-5404299

 • นายกมลชัย บุนลอด

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

  -

กองการศึกษาฯ

 • นางสาวภัทราภรณ์ กลมลี

  ผอ.กองการศึกษาฯ

  080-7477489

 • นายจิระภัทร แก้วขวาน้อย

  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

  094-3876830

 • นางสาวอาภาพร ประคองรักษ์

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

  064-7709285

 • นางบังอร เกื้อทาน

  ครูคศ.2

  061-1534356

 • นางสาวภรรคมัย สุพร

  ครูคศ.1

  094-0861019

 • นางรุ่งฤดี รักบุญ

  ครู

  082-3077896

 • นางจันทรา บริกุล

  ครู

  083-3832108

 • นางเด่นฤดี ห้วยทราย

  ครู

  088-5626369

 • นางสาวกัลนิกา สุพร

  ครู

  087-0355198

 • นางสาวสาวิตรี เมืองศรี

  ผู้ดูแลเด็ก

  081-7492548

 • นางนงลักษณ์ ถิ่นช่วง

  ผู้ดูแลเด็ก

  087-9471964

 • นางอนันต์ กุดทา

  ผู้ดูแลเด็ก

  085-2532652

กองสาธารณสุขฯ

 • นายยุทธการ แก้วกิ่ง

  หัวหน้าสำนักปลัด รก. ผอ.กองสาธารณสุขฯ

  081-7999600

 • ส.อ.สัญญา มีบุญ

  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

  082-5941452

 • นายประเทือง เจริญรัมย์

  คนงานทั่วไป(ประจำรถขยะ)

  084-3185499

 • นายอลงกรณ์ ปริโยทัย

  คนงานทั่วไป(ประจำรถขยะ)

  -

กองสวัสดิการสังคม

 • นายณัฐกิตติ์ เหลาพรม

  ผู้อำนวยการกองช่าง รก. ผอ.กองสวัสดิการสังคม

  088-0339633

 • นายศักดิ์ศิลป์ ภูยางผือ

  นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

  095-1695944เปลี่ยนภาษา