นายสฤษดิ์ สุพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
088-9616694

ออนไลน์ 190 คน

เยี่ยมชม 14,597 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายภิญโญ ภวภูตานนท์

  ปลัดอบต.ป่าแฝก

  081-3809410สำนักปลัด

 • นายยุทธการ แก้วกิ่ง

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวชลันธร ศรีสุวงค์

  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 • นายทศพล จำเริญเศษ

  เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

 • นางภัทรานิษฐ์ มาลา

  นักจัดการงานทั่วไป(ลูกจ้างประจำ)

 • นางสาวเขมิกา มาตรักษ์

  นักวิเคราะห์ฯ (ลูกจ้างประจำ)

 • นางสาวปวีณา สุกัน

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาวแพรวไพลิน ศรีสวัสดิ์

  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 • นายประเสริฐ บุญญาพิทักษ์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางขวัญเรือน โพชะดี

  คนงานทั่วไป

 • นายสยาม ยืนยั้ง

  คนงานทั่วไป

 • นายสาคร จันเจียม

  คนสวน

 • นายวุฒิไกร โสภา

  นักการภารโรง

 • นายทองคำ โสภา

  ยาม

กองคลัง

 • นางสาวมัลลิกา ผ่านเมือง

  ผอ.กองคลัง

 • นางอุไรวรรณ ไชยเดช

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

 • นางสาวปนัดดา ภูยางผือ

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวยุภาวดี ศรีชาหลวง

  เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)

 • นางสาวอวยพร ติชาวัน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กองช่าง

 • นายณัฐกิตติ์ เหลาพรม

  ผอ.กองช่าง

 • นายเสรี จันทวี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายอภิวัฒน์ แสนอุบล

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายกมลชัย บุนลอด

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กองการศึกษาฯ

 • นางสาวภัทราภรณ์ กลมลี

  ผอ.กองการศึกษาฯ

 • นายจิระภัทร แก้วขวาน้อย

  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

 • นางสาวอาภาพร ประคองรักษ์

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • นางบังอร เกื้อทาน

  ครูคศ.2

 • นางสาวภรรคมัย สุพร

  ครูคศ.1

 • นางรุ่งฤดี รักบุญ

  ครู

 • นางจันทรา บริกุล

  ครู

 • นางเด่นฤดี ห้วยทราย

  ครู

 • นางสาวกัลนิกา สุพร

  ครู

 • นางสาวสาวิตรี เมืองศรี

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางนงลักษณ์ ถิ่นช่วง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางอนันต์ กุดทา

  ผู้ดูแลเด็ก

กองสาธารณสุขฯ

 • นายยุทธการ แก้วกิ่ง

  หัวหน้าสำนักปลัด รก. ผอ.กองสาธารณสุขฯ

 • ส.อ.สัญญา มีบุญ

  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 • นายประเทือง เจริญรัมย์

  คนงานทั่วไป(ประจำรถขยะ)

 • นายอลงกรณ์ ปริโยทัย

  คนงานทั่วไป(ประจำรถขยะ)

กองสวัสดิการสังคม

 • นายณัฐกิตติ์ เหลาพรม

  ผู้อำนวยการกองช่าง รก. ผอ.กองสวัสดิการสังคม

 • นายศักดิ์ศิลป์ ภูยางผือ

  นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการเปลี่ยนภาษา