นายสฤษดิ์ สุพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
088-9616694

ออนไลน์ 105 คน

เยี่ยมชม 16,777 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นางเทวี ยนยุบล

  ประธานสภาอบต.ป่าแฝก

 • นางบุญเทียม เชื้อดวงผุย

  รองประธานสภาอบต.ป่าแฝก

 • นางกันญารัตน์ เหง่าวังจาน

  เลขานุการสภาอบต.ป่าแฝกสมาชิกสภา

 • นายธานี สุพร

  สมาชิกสภา อบต.ป่าแฝก ม.1

 • นายสมภาน สุพร

  สมาชิกสภา อบต.ป่าแฝก ม.1

 • นายไพฑูรย์ จันทร์พวง

  สมาชิกสภา อบต.ป่าแฝก ม.2

 • นายหงส์ทอง ชัยฤทธิ์

  สมาชิกสภา อบต.ป่าแฝก ม.2

 • นางอรัญญา บุตรสา

  สมาชิกสภา อบต.ป่าแฝก ม.3

 • นายปานทอง คนเพียร

  สมาชิกสภา อบต.ป่าแฝก ม.5

 • นายสำรวย คำบุญ

  สมาชิกสภา อบต.ป่าแฝก ม.5

 • นายทวี อิ่มทรัพย์

  สมาชิกสภา อบต.ป่าแฝก ม.6

 • นายวิไล คุณชื่น

  สมาชิกสภา อบต.ป่าแฝก ม.7

 • นายสังคม มาศงามเมือง

  สมาชิกสภา อบต.ป่าแฝก ม.7เปลี่ยนภาษา