นายสฤษดิ์ สุพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
088-9616694

ออนไลน์ 120 คน

เยี่ยมชม 35,975 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก

“ ตำบลน่าอยู่ ประชาชนมั่งคั่ง ชุมชนยั่งยืน ”พันธกิจ (Mission) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ ไฟฟ้า ประปา
2. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำจัดสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย
3. ส่งเสริมคุณภาพของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
4. ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
6. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน
เปลี่ยนภาษา