กิจกรรมโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดบึงกาฬ

เนื่องด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับจังหวัดบึงกาฬ มีกำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วน ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน

รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่ายหน่วยงาน และทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต

ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศและสร้างกลุ่มเครือข่ายห้องกันการทุจริตที่ยั่งยืน

ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ