เมษายน 24 2017

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ 2560

ระหว่างวันที่   18  –  22  เมษายน  2560