ธันวาคม 07 2016

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก  อำเภอพรเจริญ  จังหวัดบึงกาฬ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 18 , ข้อ 20  แห่งประกาศ  ก  อบต. จังหวัดบึงกาฬเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2554   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

Download (PDF, 2.64MB)

Download (PDF, 2.05MB)

14/2/2560