หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

Download (PDF, 194KB)

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

Download (PDF, 517KB)

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

Download (PDF, 445KB)

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

Download (PDF, 133KB)

หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ

Download (PDF, 132KB)

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ

Download (PDF, 133KB)