สภาพทั่วไป


ตำบลป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอพรเจริญ อยู่ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอพรเจริญ 8 ก.ม. มีเส้นทางคมนาคมสำคัญเกือบทุกหมู่บ้านในตำบล คือ ตัดผ่าน 6 ใน 7 หมู่บ้านของตำบล ยกเว้น ม. 4 บ้านน้อยพัฒนา มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 222 สายบึงกาฬ – พังโคน ตัดผ่าน