ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก

  1. สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

ตำบลป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอพรเจริญ อยู่ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอพรเจริญ 8 ก.ม. มีเส้นทางคมนาคมสำคัญเกือบทุกหมู่บ้านในตำบล คือ ตัดผ่าน 6 ใน 7 หมู่บ้านของตำบล ยกเว้น ม. 4 บ้านน้อยพัฒนา มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 222 สายบึงกาฬ – พังโคน ตัดผ่าน

 

พื้นที่

พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 44 ตร.กม. หรือ

ประมาณ 27,500 ไร่ คิดเป็นร้อย 12.15 ของพื้นที่อำเภอพรเจริญ

ภูมิประเทศ

                                สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก  เป็นพื้นที่ราบ สลับที่สูง โดยมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ                ติดต่อกับ                ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

ทิศใต้                      ติดต่อกับ                ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ                ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ                ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝกมีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่  1                 บ้านใหม่ศรีชมภู

หมู่ที่  2                 บ้านปรารถนาดี

หมู่ที่  3                  บ้านไชยศรี

หมู่ที่  4                  บ้านน้อยพัฒนา

หมู่ที่  5                  บ้านศรีมงคล

หมู่ที่  6                  บ้านศรีวิชัย

หมู่ที่  7                 บ้านศรีเจริญ

ประชากร

มีประชากรทั้งสิ้น               5,320     คน

แยกเป็นชาย                         2,623     คน

แยกเป็นหญิง                       2,697     คน

จำนวนครัวเรือน                 1,035     ครัวเรือน

มีความหนาแน่นเฉลี่ย   122   คน / ตารางกิโลเมตร

ลำดับที่ บ้าน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ศรีชมภู 487 527 1,014 228
หมู่ที่ 2 บ้านปรารถนาดี 414 407 821 158
หมู่ที่ 3 บ้านไชยศรี 317 317 634 141
หมู่ที่ 4 บ้านน้อยพัฒนา 299 306 605 108
หมู่ที่ 5 บ้านศรีมงคล 639 629 1,268 221
หมู่ที่ 6 บ้านศรีวิชัย 208 238 446 88
หมู่ที่ 7 บ้านศรีเจริญ 259 273 532 91
รวม 2,623 2,697 5,320 1,035

*ข้อมูลสำรวจเมื่อ เดือน เมษายน พ.ศ. 2553

 


 ผลการดำเนินการ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58/5 วรรค 5 และ วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าวให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล จึงรายงานผล รายละเอียดตามเอกสารนี้


 แผนการดำเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และ ๒๗ ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนดำเนินงานฯ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี


งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2541

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้การบริหารงานงบประมาณสิ้นสุดที่จังหวัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 32 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 มาตรา 6 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดประกาศจากราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาบาล พ.ศ. 2531

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538

ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้


แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี คือแผนอัตรากำลังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบอัตราในการกำหนดตำแหน่ง ใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง โดยคาดว่าจะมีการใช้อัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างตำแหน่งใดเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง และเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้