กิจกรรม ทำความสะอาดการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019